Privacyverklaring2020-12-08T12:48:13+00:00

Privacyverklaring

Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR)

Inleiding

We zijn een branchevereniging van erkende restauratie architecten-bureaus. We behartigen de belangen van onze leden richting overheden, diverse organisaties in de erfgoedsector en onderwijsinstellingen en branchepartners. Wij bieden de leden een podium om zich te profileren met hun expertise aan potentiële opdrachtgevers.

De VAWR verzamelt zo min mogelijk gegevens van haar leden. Voor contacten en facturatie bewaren we naam, contactpersoon, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de leden.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere partijen en beschermd alsof het onze eigen gegevens zijn. We gebruiken persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, zoals het onderhouden van contacten rondom ledenbijeenkomsten, belangenbehartiging en PR/communicatie met onze leden, het beheren van de website en het factureren van de contributie via onze administratie.

Contactgegevens

VAWR
t.a.v. Secretariaat
Postbus 29
4330 AA  Middelburg

Kleverskerkseweg 49
4338 PB  Middelburg

info@vawr.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De VAWR is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam bedrijf
  • Naam en Aanhef
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

De VAWR verwerkt zelf geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens en geen gegevens van websitebezoekers, die jonger dan 16 jaar zijn.

De VAWR verwerkt voormelde persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Onderhouden van contacten voor belangenbehartiging van leden, communicatie over ledenbijeenkomsten en communicatie/PR zaken.
  • Facturatie en administratie.
  • Website.
  • Beantwoording van vragen / opmerkingen via het contactformulier.

De VAWR maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, die gevolgen kan hebben voor personen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De VAWR bewaart voormelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de bovengenoemde doelen te realiseren. Bewaartermijnen:

  • naam en adres van leden voor de administratie: 7 jaar.

Op verzoek worden persoonsgegevens door de VAWR daarna verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De VAWR verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De VAWR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door deVAWR en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vawr.nl

De VAWR wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De VAWR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vawr.nl