Werkwijze2021-06-14T12:38:00+00:00

Wat wij doen

Erkende restauratie-architecten werken met liefde aan monumenten en erfgoed. De historie wordt doorvoeld en onderzocht en is de basis voor een hoogwaardig kwalitatief ontwerp.

Vakmanschap van ontwerp tot uitvoering

Als architect begeleiden we steeds vaker het gehele uitvoeringsproces. Kennis van het ambacht en nieuwe technieken: de restauratieprofessionals verstaan hun vak. Wij werken nauw samen met ketenpartners en branchepartners. Wij zijn aansprekend voor jong talent.

Peilers: ethiek, kennis, visie en regie

In het gehele proces van visie, onderzoek, ontwerp, advies tot realisatie heeft de architect alle ervaring en deskundigheid in huis. Hij onderhoudt het contact met alle partijen, zoals de opdrachtgever, adviseurs, aannemers en het bevoegd gezag. De omgeving wordt betrokken, vergunningen worden geregeld, de kwaliteit is geborgd. Het werk van het erkende restauratiearchitectenbureau is vastgelegd in kwaliteits- en beoordelingsrichtlijnen. Onze werkwijze rust op vier peilers:

Ethische overwegingen liggen ten grondslag aan de keuzes in de omgang met erfgoed.

Voor een juiste omgang met monumenten moet het restauratie-architectenbureau beschikken over kennis: over erfgoed in het algemeen én specifiek over het onderhanden project.

De visie is het overkoepelende kader dat het restauratie-architectenbureau schept over de opgave: het geeft richting aan het proces en inspireert.

Regie is noodzakelijk om de plannen voor restauratie en ontwerp te ontwikkelen en te realiseren. Het restauratie-architectenbureau kan namens de opdrachtgever de regie voeren. Zowel op de inhoud als op het proces. Daarmee wordt de integrale kwaliteit geborgd, van plan tot en met de realisatie.

Meer over erkenningsregeling